Jaarlijks worden onze locaties voor Kinderopvang, Buitenschoolse opvang, Gastouderbureau en gastouders getoetst op verschillende veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

SKOC staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit aandacht en betrokkenheid, respectvol omgaan met elkaar, plezier ervaren, er ruimte is voor eigenheid en waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen hierin een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dient SKOC een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Er is een handboek veiligheid en gezondheid gemaakt en voor elke locatie zijn de specifieke risico’s met betrekking tot ruimtes inzichtelijk gemaakt. Waar nodig zijn actieplannen gemaakt.

Indien u hier meer informatie over wilt, kunt u dit navragen bij de pedagogisch medewerkers van uw groep of de gastouder.

Op alle locaties zijn onze medewerkers in het bezit van een diploma kinder-ehbo.

Vier-ogen principe

Binnen de kinderdagverblijven werken we volgens het vier-ogen en oren principe. Dit betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven.

SKOC heeft hierop beleid ontwikkeld wat u hier kunt terugvinden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SKOC werkt vanaf 2012 met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een wettelijke verplichting voor de branche kinderopvang om een meldcode te hanteren. Deze meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang  met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. SKOC hanteert een stappenplan waarin is omschreven hoe er gehandeld moet worden wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Binnen SKOC is een aandachtsfunctionaris aangesteld die het aanspreekpunt is voor ouders en pedagogisch medewerkers. De aandachtsfunctionaris heeft ook contact met externe partijen als bijvoorbeeld het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris van SKOC is Kim van Doorne en zij is te bereiken via de mail kvandoorne@skoc-kinderopvang l of 0186-650020.

Verzekering

Voor de kinderen is een ongevallenverzekering afgesloten, deze verzekering is inclusief schade aan het gebit.

Schade door diefstal of beschadiging van bijvoorbeeld meegebracht speelgoed is niet gedekt. De leiding is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als door de pedagogisch medewerker medische handelingen moeten worden verricht, is zij voor eventuele nadelige gevolgen hiervan niet aansprakelijk.